ΤΟΜΕΙΣ

Διαδικασίες και Τρόπος Λειτουργίας 
Τομέων της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας

Γενικές αρχές

Κατά τα πρότυπα των διεθνών επιστημονικών εταιρειών και ειδικότερα της ESICM, η ΕΕΕΘ έχει δημιουργήσει Τομείς (Sections) σε διάφορες επιστημονικές ενότητες και θέματα. Στόχος είναι η υποβοήθηση της ΕΕΕΘ στις επιστημονικές της δραστηριότητες με τη συμμετοχή όσο το δυνατό περισσοτέρων μελών της ΕΕΕΘ. Κάθε Τομέας αναλαμβάνει την ευθύνη της προώθησης των επιστημονικών θεμάτων των σχετικών με το συγκεκριμένο τομέα (εκπαίδευση και έρευνα αλλά και παροχή εξειδικευμένης γνώσης και υποβολή προτάσεων προς το ΔΣ της ΕΕΕΘ).

Σύνθεση Τομέα – Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

Κάθε Τομέας αποτελείται από τα μέλη που έχουν επιλέξει μετά από αίτηση τους στη Γραμματεία τον τομέα αυτό. Κάθε μέλος της ΕΕΕΘ μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερους από έναν Τομείς εάν το επιθυμεί και το δηλώσει, αλλά μόνο σε έναν (που αποτελεί την κύρια επιλογή του) θα έχει δικαίωμα ψήφου για την εκλογή του Συντονιστή (chairperson) και του Αναπληρωτή Συντονιστή.
Οι δύο Συντονιστές εκλέγονται από τα μέλη του Τομέα κάθε 2 χρόνια μετά από τις εκλογές για το ΔΣ. Οι δηλώσεις συμμετοχής σε κάθε Τομέα γίνονται ηλεκτρονικά και ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνάντηση του Τομέα (όπου πρέπει να είναι παρόντα > 50% των μελών του Τομέα). Όταν υπάρξει η σχετική δυνατότητα, η ψηφοφορία μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσα από το site της ΕΕΕΘ, οπότε και πάλι θα πρέπει να ψηφίσει τουλάχιστον το 50% των μελών του Τομέα. Οι συντονιστές μπορεί να είναι μέλη του ΔΣ ή όχι, απλά με ευθύνη του ΔΣ συμμετέχει σε κάθε Τομέα και 1 τουλάχιστον μέλος του ΔΣ για λόγους καλύτερης διασύνδεσης τομέων και ΔΣ.
Αρχικά ξεκινήσαμε με 8 Τομείς για τους οποίους φάνηκε να υπάρχει ενδιαφέρον και σιγά σιγά συμπληρώθηκαν και άλλοι. Κάποιοι τομείς αποδείχτηκαν πιο δραστήριοι και άλλοι λιγότερο, παρόλα αυτά υπήρχε συμμετοχή, ανάπτυξη δραστηριοτήτων καθώς και επικοινωνία με τα μέλη και προώθηση διαφόρων θεμάτων προς επίλυση στο ΔΣ. Η πανδημία βρήκε τους τομείς στην αρχική τους ανάπτυξη και δυστυχώς δημιούργησε σημαντικά κενά καθώς και αδρανοποίηση των δραστηριοτήτων όλων σχεδόν των τομέων. Επανέναρξη λοιπόν και πάλι με 12 Τομείς και προσκαλούμε τα μέλη σε ένα νέο πιο δυναμικό ξεκίνημα.
Επισημαίνουμε ότι τα μέλη της ΕΕΕΘ έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν προς το ΔΣ τη δημιουργία και άλλων τομέων μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες. Η πρόταση για δημιουργία νέου Τομέα υποβάλλεται προς το ΔΣ από 12 τουλάχιστον ενεργά και ταμειακώς εντάξει μέλη της ΕΕΕΘ, τα οποία επιλέγουν το συγκεκριμένο τομέα σαν κύρια επιλογή τους (ο μοναδικός Τομέας στον οποίο έχουν δικαίωμα ψήφου). Μετά την έγκριση της σκοπιμότητας της δημιουργίας του Τομέα από το ΔΣ, τα μέλη του εκλέγουν μεταξύ τους με μυστική ψηφοφορία τον Συντονιστή και τον Αναπληρωτή Συντονιστή για 2 χρόνια περίπου (μέχρι τη λήξη της θητείας του ΔΣ).
Ο Τομέας συνεδριάζει με πρωτοβουλία των μελών του και με βάση τις ανάγκες και τα προκύπτοντα θέματα και συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση προτάσεων για το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου και των άλλων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων της εταιρείας που σχετίζονται με το ειδικό γνωστικό του αντικείμενο (σύμφωνα με τα διεθνή standards). Σε περίπτωση που στη διάρκεια της διετίας, τα μέλη του Τομέα με δικαίωμα ψήφου μειωθούν αριθμητικά σε < 10, ο Τομέας παύει να λειτουργεί μέχρι να υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον συμμετοχής και από άλλα μέλη της ΕΕΕΘ.
Είναι προφανές ότι οι Τομείς αφορούν γενικά και ευρέα επιστημονικά πεδία (π.χ. Λοιμώξεις στη ΜΕΘ ή Τραύμα) και όχι εξειδικευμένα αντικείμενα ή μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων και αναζήτηση λύσεων σε ειδικά προβλήματα (π.χ. περιορισμός λοιμώξεων από ανθεκτικά στελέχη). Για τέτοια ειδικά θέματα μπορούν και πρέπει να δημιουργούνται ομάδες εργασίας από μέλη ενός ή και περισσοτέρων τομέων που λειτουργούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με χρονοδιάγραμμα και καταλήγουν με την κατάθεση ενός συγκεκριμένου παραδοτέου προς το ΔΣ.

Αρμοδιότητες και καθήκοντα Συντονιστών Τομέων

Ο Συντονιστής και ο Αναπληρωτής Συντονιστής κάθε Τομέα οργανώνουν τις δραστηριότητες του Τομέα, φροντίζουν για την καλύτερη δυνατή επικοινωνία μεταξύ των μελών του ίδιου Τομέα αλλά και μεταξύ Τομέων και ΔΣ. Ο ρόλος τους είναι να κινητοποιήσουν όσο το δυνατό περισσότερα μέλη της ΕΕΕΘ με κοινά ενδιαφέροντα και να αξιοποιήσουν τη συμβολή τους μέσα από μια συλλογική προσπάθεια για προώθηση των επιστημονικών θεμάτων που αφορούν τον Τομέα. Επίσης έχουν την υπευθυνότητα προώθησης προς τον Τομέα αιτημάτων και ερωτημάτων του ΔΣ και σύνταξη σχετικών προτάσεων-απαντήσεων προς το ΔΣ μετά από μελέτη του θέματος. Στις υποχρεώσεις των συντονιστών ανήκει και η συμβολή στην ενημέρωση και επικαιροποίηση των περιεχομένων του site της ΕΕΕΘ για τα θέματα που τους αφορούν και τις δραστηριότητες του Τομέα, η συμμετοχή τους στην θεματολογία του Συνεδρίου της ΕΕΕΘ, η ανάπτυξη ερευνητικών προτάσεων με πιθανή διεξαγωγή κλινικών μελετών καθώς και η πιθανή διασύνδεσή τους με τον ανάλογο τομέα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας (ESICM). Τέλος οι Συντονιστές των Τομέων μπορούν να οργανώνουν Εκπαιδευτικές Ημερίδες καθώς και συνεργασίες με άλλους Τομείς της ΕΕΕΘ ή και Τομείς άλλων επιστημονικών εταιρειών, πάντα σε συνεργασία και μετά από σύμφωνη γνώμη του ΔΣ.

ΤΟΜΕΙΣ

Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Μηχανικός Αερισμός
Διατροφής και Μεταβολισμού Βαρέως Πασχόντων
Τραύματος και Επείγουσας Ιατρικής
Λοιμώξεων
Νεφρικής Βλάβης
Υπερηχογραφία στη ΜΕΘ
Εντατικής και Επείγουσας Νοσηλευτικής
• Σήψης και Φλεγμονώδους Αντίδρασης
Εγκεφαλικού Θανάτου και Μεταμοσχεύσεων
Παιδο-Εντατικολογίας
Αιμοδυναμική παρακολούθηση και Καρδιαγγειακές διαταραχές
Παθήσεων Πνευμονικής Κυκλοφορίας
Νευρο-Εντατικής

Ε.Ε.Ε.Θ στα social media
Recent posts