Login:
Password:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του εις την Αθνα ιδρυθντος και εδρεοντος Επιστηµονικο Σωµατεου µε την επωνυµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ως αυτ τροποποιθηκε και κωδικοποιθηκε µε απφαση της Γενικς Συνελεσεως του που ελφθη κατ τη συνεδραση της 15-5-2006.

--------------------------------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο: Επωνυµα - δρα

Ιδρεται Επιστηµονικ µη κερδοσκοπικ, Σωµατεο µε την επωνυµα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» (ΕΕΕΘ), µε δρα την πλη των Αθηνν και στην οδΜιχαλακοπολου 64 τρτος ροφος. Για τις σχσεις της µε το εξωτερικ η Εταιρεα χρησιµοποιε την επωνυµα «HELLENIC SOCIETY OF INTENSIVE CARE MEDICINE» (HSICM).

ΑΡΘΡΟ 2ο: Σκοπo του σωματεου

Βασικο σκοπο του σωματεου εναι οι ακλουθοι:

2.1 Η ανπτυξη και προθηση των στχων της Εντατικς Θεραπεας, μσα στο πλασιο πολυδναμων, αυτνομων και ανεξρτητων απ συγκεκριμνες ειδικτητες Μονδων.

2.2 Η προσπιση και προαγωγ των επαγγελματικν και επιστημονικν συμφερντων των μελν του (Eντατικολγων).

2.3 Η θεσμικ εκπροσπηση των Εντατικολγων και γενικτερα η προθηση της συνεργασας τους με την Πολιτεα, την Ευρωπακ νωση και τη διεθν κοιντητα.

ΑΡΘΡΟ 3ο: Μσα επτευξης των σκοπν του σωματεου

Οι στχοι του σωματεου επιτυγχνονται με τη στεν επιστημονικ συνεργασα γιατρν που, ανεξρτητα απ τη βασικ τους ειδικτητα, χουν σαν κριο γνωστικ αντικεμενο και ενεργ ενασχληση την Εντατικ Θεραπεα ενηλκων, παιδιν νεογνν.

3.1. Σε τι αφορ στην προαγωγ της Εντατικς Θεραπεας στην Ελλδα, η ΕΕΕΘ επιδικει:

α) την προαγωγ της εκπαδευσης στην Εντατικ θεραπεα σε λα τα εππεδα (προπτυχιακ - μεταπτυχιακ και δια βου εκπαδευση των Εντατικολγων) καθς και της εκπαδευσης των λοιπν επιστημνων και του προσωπικο των Μονδων Εντατικς Θεραπεας. Ηεπιβεβλημνη συνεχς επιμρφωση των μελν του Σωματεου επιδικεται με τη διοργνωση επιστημονικν εκδηλσεων κθε φσεως πως π.χ. Διαλξεων, Συνεδρων Διεθνν ‘Επιστημονικν Εκδηλσεων. Στο πλασιο αυτ εναι ιδιατερα σημαντικ η ουσιαστικ συμβολ της ΕΕΕΘ στην προπαρασκευ των εξειδικευομνων για την λψη του ττλου της εξειδκευσης. Επιπλον η ΕΕΕΘ καλπτει το κστος της ηλεκτρονικς πρσβασης σε διεθν επιστημονικ περιοδικ, τα οποα διατθενται δωρεν σε λα τα ταμειακς τακτοποιημνα μλη μσα απ τον διαδικτυακ τπο ενημρωσης και επικοινωνας της εταιρεας www.icu.gr .

β) την με κθε νμιμο τρπο και μσο ενσχυση της ρευνας σε θματα Εντατικς Θεραπεας
(π.χ. κδοση επιστημονικο περιοδικο ηλεκτρονικο οποιασδποτε λλης μορφς, συμμετοχ σε διεθνες μελτες, συντονισμς ερευνητικν προσπαθειν και διενργεια πολυκεντρικν μελετν στην Ελλδα, κ.λ.π.)

γ) την οικονομικ ενσχυση των μελν και των ερευνητικν ομδων εκ των διαθεσμων της εταιρεας και κατ την κρση του Δ.Σ., για παρακολοθηση μετεκπαιδευτικν εκδηλσεων, συμμετοχ σε ερευνητικ προγρμματα στην Ελλδα το εξωτερικ, θσπιση χρηματικν βραβεων νων ερευνητν κ.λ.π.

3.2. Σε τι αφορ στην προσπιση και την προαγωγ των επαγγελματικν συμφερντων των μελν της, η ΕΕΕΘ επιδικει:

α) την προσπιση του ττλου του ειδικοΕντατικολγουστην Ελλδα, δηλαδ την εξασφλιση της σκησης της Εντατικς Θεραπεας απ εξειδικευμνους γιατρος.

β) την προσπιση και προαγωγ των συμφερντων των τακτικν μελν που ασκον την Εντατικ θεραπεα σε Μονδες Εντατικς Θεραπεας του Δημσιου και Ιδιωτικο τομα και τη λψη μτρων για την υποστριξη των συμφερντων αυτν.

γ) την ηθικ και οικονομικ ενσχυση αναξιοπαθοντων συναδλφων.

δ) την τρηση των καννων ιατρικς πρακτικς και συμπεριφορς, πως αυτο καθορζονται απ την Ιατρικ Δεοντολογα.

ε) τη διασφλιση υψηλο επιπδου ιατρικν υπηρεσιν προς το κοινωνικ σνολο.


3.3. Σε τι αφορ στην εκπροσπηση και τη συνεργασα των Εντατικολγων με την Πολιτεα, την Ευρωπακ νωση και γενικτερα τη διεθν κοιντητα, η ΕΕΕΘ επιδικει:

α) τη θεσμικ συμμετοχ στα ργανα λψης αποφσεων και στα συμβουλευτικ ργανα της Πολιτεας (Υπουργεο Υγεας, ΚΕΣΥ, Επιτροπς εξετσεων εξειδκευσης, Επιτροπς κρσεων επιλογς αξιολγησης Εντατικολγων, κλπ) για λα τα επιστημονικ θματα που αφορον στους στχους και στο γνωστικ αντικεμενο της Εντατικς Θεραπεας.

β) την ενημρωση των αρμοδων πολιτειακν και κυβερνητικν φορων για τις εξελξεις και τις διεθνες προδιαγραφς και απαιτσεις στο χρο της Εντατικς Θεραπεας. Με τον τρπο αυτ θα γνεται εμφανς η αναγκαιτητα λψης συγκεκριμνων και επιστημονικ τεκμηριωμνων μτρων απ την Πολιτεα με στχο την ποσοτικ και ποιοτικ εναρμνιση των παρεχομνων στη χρα μας υπηρεσιν με τα ισχοντα σε λλες προηγμνες χρες (Ευρωπακς και μη).

γ) την ενημρωση και διαφτιση του κοινωνικο συνλου για τις κατακτσεις, τις δυναττητες, τα προβλματακαι τους περιορισμος της Εντατικς Θεραπεας σε λα τα θματα που πτονται της αντιμετπισης των βαρως πασχντων ασθενν.

δ) τη συνεργασα του Σωματεου με λλες επιστημονικς Εταιρεες και συναφες με το αντικεμενο Επαγγελματικς Επιστημονικς Ενσεις της Ελλδας και του Εξωτερικο καθς και τη συμβολ Ελλνων και ξνων επιστημνων στις επιστημονικς δραστηριτητες και την επτευξη των σκοπν του Σωματεου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΓΓΡΑΦΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 4ο: Κατηγορες µελν

Η εταιρεα απαρτζεται απ τακτικ, επτιµα, πρεδρα, δκιμα και αντεπιστλλοντα µλη.

4.1 Τακτικ μλη μπορε να γνουν γιατρο που εναι κτοχοι εξειδκευσης Εντατικς Θεραπεας. Αυτουποβλλουν ατηση με ττλο εξειδκευσης στο Διοικητικ Συμβολιο της ΕΕΕΘ (Δ.Σ.), το οποο και εγκρνει το ατημ τους να γνουν μλη της ΕΕΕΘ. Η απφαση αυτ επικυρνεται απ τη Γενικ Συνλευση (Γ.Σ.) της ΕΕΕΘ.

4.2 Επτιμα μλη μπορε να ανακηρυχθον Εντατικολγοι για εξαιρετικς υπρ της Εταιρεας υπηρεσες τους, οιασδποτε μορφς.

4.3 Πρεδρα μλη μπορε να γνουν λλοι επιστμονες,γιατρο, νοσηλευτς, φυσικοθεραπευτς, τεχνικο κλπ, οι οποοι εργζονται δραστηριοποιονται στο χρο της Εντατικς Θεραπεας και νοσηλεας και δεν πληρον τα κριτρια της παραγρφου 1 του παρντος.

4.4 Δκιμα μλη μπορε να γνουν γιατρο που χουν διοριστε για εξειδκευση στην Εντατικ Θεραπεα και για σο διστημα διαρκε η εξειδκευσ τους

4.5 Αντεπιστλλοντα µλη µπορε να γνουν επιστµονες που διαµνουν στην αλλοδαπ και χουν παρουσισει ργο που εξυπηρετε τους σκοπος της Εταιρεας καθς καιοποιοιδποτε επιστμονες αναγνωρισμνου επιστημονικο κρους, για εξαιρετικς υπρ της Εταιρεας υπηρεσες τους, οιασδποτε μορφς.

ΑΡΘΡΟ 5ο: Διαδικασα απκτησης ιδιτητας µλους

5.1 Για τα τακτικ μλη απαιτεται να υποβληθε στο Δ.Σ. ατηση του ενδιαφερομνου προσυπογραφμενη απ δο τακτικ μλη της ΕΕΕΘ. Η ατηση του ενδιαφερομνου συνοδεεται απ το βιογραφικ του σημεωμα και τον ττλο εξειδκευσης του. Το Δ.Σ. της Εταιρεας εξετζει την ατηση και εισηγεται προς τη Γ.Σ. την εγγραφ του υποψηφου στον κατλογο των τακτικν παρδρων μελν. Η επικρωση της εγγραφς νων μελν τθεται ως πρτο θμα πρ ημερησας διταξης στην επμενη Γενικ Συνλευση οποιασδποτε μορφς (τακτικ, κτακτη, καταστατικ εκλογοαπολογιστικ), η οποα αφο ενημερωθε απ το Δ.Σ. αποφασζει με ανοικτ ψηφοφορα. Σε περπτωση ρνησης αντρρησης, αυτ θα πρπει να εναι επνυμη και αιτιολογημνη. Για την γκριση εγγραφς τακτικο μλους απαιτεται πλειοψηφα των 2/3 των παρντων τακτικν μελν στη Γ.Σ. της Εταιρεας. Η ιδιτητα του μλους αρχζει να ισχει αμσως μετ την αποδοχ της ατησς του απ τη Γ.Σ. με την προπθεση καταβολς της πρτης εισφορς και δικαιματος εγγραφς του.

5.2 Για τα δκιμα μλη απαιτεται να υποβληθε στο ΔΣ ατηση του ενδιαφερομνου προσυπογραφμενη απ δο τακτικ μλη καισυνοδευμενη απ βεβαωση του Διευθυντ της ΜΕΘ στην οποα υπηρετε ως εξειδικευμενος και την απφαση διορισμο του απ το Υπουργεο Υγεας. Το ΔΣ αποφασζει την εγγραφ του στον κατλογο των δοκμων μελν (δεν απαιτεται προηγομενη γκριση της Γ.Σ.). Οι ενδιαφερμενοι μετ τη λψη του ττλου εξειδκευσηςεπανρχονταιμε να αιτση για απκτηση της ιδιτητας του τακτικο μλους πως ορζεται παραπνω (5.1).

5.3 Επτιµα, πρεδρα και αντεπιστλλοντα µλη ανακηρσσονται απ την Γενικ Συνλευση µετ απ εισγηση του Διοικητικο Συµβουλου της Εταιρεας.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Εισφορς, Υποχρεσεις, Προνµια και Καθκοντα Μελν

6.1 Εισφορς καταβλουν τατακτικ, τα πρεδρα και τα δκιμα μλη χι τα αντεπιστλλοντα και τα επτιμα.Το ποσ που απαιτεται για την εγγραφ και την ετσια συνδροµ µλους της Εταιρεας καθορζεται κατ κατηγορα µλους απ την Γ.Σ., µετ απ εισγηση του Δ.Σ.

Το ποσ της εισφορς των δοκμων και των παρδρων μελν εναι το μισυ της ετσιας εισφορς των τακτικν μελν

6.2 Δικαωμα εκλγειν και εκλγεσθαι χουν αποκλειστικ και μνον τα τακτικ μλη. Τα πρεδρα και δκιμα μλη συμμετχουν στην επιστημονικ δραστηριτητα, χουν λα τα προνμια των τακτικν μελν πλην του εκλγειν και εκλγεσθαι. Τα επτιμα μλη χουν το δικαωμα του εκλγειν . Τα αντεπιστλλοντα μλη απλς συμμετχουν στις επιστημονικς δραστηριτητες της ΕΕΕΘ.

6.3 Τακτικ µλη που οφελουν την ετσια εισφορ τους χουν λλες οικονοµικς υποχρεσεις προς την Εταιρεα, δεν χουν το δικαωµα του εκλγειν και εκλγεσθαι, µχρι εκπληρσεως των προς την εταιρεα υποχρεσεν τους. Εν να μλος δεν καταβλλει εντς του τους την εισφορ του, απενεργοποιεται η πρσβαση του στην ιστοσελδα της ΕΕΕΘ. Τσο τα τακτικ, σο και τα πρεδρα µλη τα οποα καθυστερον την καταβολ της ετσιας εισφορς πραν της τριετας, εν τους χει γνει δο τουλχιστον φορς γγραφη υπµνηση, διαγρφονται απ τα µητρα της Εταιρεας. Η απφαση διαγραφς λαµβνεται στην προσεχ Γ.Σ., µετ απ εισγηση του Δ.Σ.

6.4 Τα τακτικ µλη χουν το δικαωµα και την υποχρωση να µετχουν στις συζητσεις των Γ.Σ. και να ψηφζουν. χουν το δικαωµα να εκλγουν και να εκλγονται, να ελγχουν τις πρξεις των οργνων της Εταιρεας, να λαµβνουν γνση των πρακτικν και να ενηµερνονται για τα οικονοµικ της Εταιρεας δκα (10) ηµρες πριν απ την Γενικ Συνλευση. Εναι αυτονητο τι τα μλη του σωματεου, χουν υποχρωση να εργζονται για την προαγωγ των σκοπν της ΕΕΕΘ και να αποφεγουν κθε δραστηριτητα που αντιστρατεεται τους σκοπος της.

6.5 Τα µλη της Εταιρεας χνουν την ιδιτητ τους και διαγρφονται απ την δναµη της εταιρεας στις εξς περιπτσεις:

α) ταν η Γ.Σ. της ΕΕΕΘ αποφασσει την οριστικ διαγραφ τους με τη διαδικασα που ορζεται στην παργραφο 6.6. επειδ αντιστρατεονται τα συμφροντα της Εταιρεας

β) ταν δεν καταβλουν τις καθορισθεσες απ το Δ.Σ. εισφορς τους, κατ τα αναφερµενα στο παρν (επανεγγρφονται μετα την τακτοποηση της οικονομικς εκκρεμτητας).

γ) ταν καταδικαστον µε αµετκλητη δικαστικ απφαση για ατιµωτικ αδκηµα περ την εκτλεση των επαγγελµατικν τους καθηκντων µε ποιν νω των τριν µηνν.

δ) εν τεθον υπ δικαστικ αντληψη, απαγρευση επιτροπα.

6.6 Κθε µλος που αναπτσσει δραστηριτητα αντθετη προς τους σκοπος και το κρος της Εταιρεας εµποδζει την εκτλεση των αποφσεων των οργνων της Εταιρεας, υπκειται στις εξς πειθαρχικς κυρσεις ανλογα µε τη βαρτητα της πρξης του:

α) Γραπτ εππληξη

β) Προσωριν, ως να (1) τος, διαγραφκαι κατργηση των κωδικν διαδικτου

γ) Οριστικ διαγραφ

Προπθεση για ναρξη της σχετικς διαδικασας εναι η υποβολ γγραφης καταγγελας οποιοδπουτε µλους τρτου προσπου στο Δ.Σ. της ΕΕΕΘ. Το Δ.Σ. αποφασζει για τη σοβαρτητα της καταγγελας και παραπµπει το θµα για συζτηση στην προσεχ Γ.Σ., αφου πρτα ο καταγγελλµενος ενηµερωθε εγγρφως για το περιεχµενο της καταγγελας και την επικεµενη συζτηση του θµατος. Η Γ.Σ. αποφασζει για το θµα πρ ηµερσιας διταξης και αφο προηγουµνως το εμπλεκμενομλος εκφρσει δημσια την ποψη του επι της γενομνης καταγγελας.Η απφαση της Γ.Σ. λαµβνεται µε µυστικ ψηφοφορα και με πλειοψηφα των ¾ των παρντων, αφο αποχωρσουν ο καταγγλων(-οντες) και ο καταγγελλµενος(-οι) απ το χρο της Γ.Σ. Εναι δυνατ η σγκλειση κτακτης Γ.Σ. για συζτηση καταγγελας μλους, µνον υπ τους ρους του ρθρου 15.2 του παρντος καταστατικο. Οποιαδποτε ποιν εναι δυνατν να ανακληθε µε τις αυτς ως νω διαδικασες στερα απ ατηση του ενδιαφερομνου.

6.7 Μλος διαγρφεται και κατπιν αιτσεως του διου προς την Εταιρεα. Στην περπτωση αυτ, πως και στη διαγραφ κατπιν καταγγελας δεν επιστρφεται η συνδροµ µρος αυτς του τρχοντος τους εις τον διαγραφµενο.

6.8 Αποτελε καταστατικ υποχρωση λων των μελν να ενημερνουν την γραμματεα για αλλαγ διευθνσεων τους, ταχυδρομικν ηλεκτρονικν, τσι στε να εξασφαλζεται η επικοινωνακαι η ενημρωση τους απ την ΕΕΕΘ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ργανα εκπροσπησης, Διοκησης και ελγχου του Σωµατεου εναι το Διοικητικ Συµβολιο, η Γενικ Συνλευση, ο Πρεδρος, η Εκτελεστικ Επιτροπ και η Εξελεγκτικ Επιτροπ.

ΑΡΘΡΟ 7ο: Διοικητικ Συµβολιο

7.1 Η Εταιρεα διοικεται απ Διοικητικ Συµβολιο αποτελοµενο απ 12 µλη και ναν Πρεδρο, που εκλγονται απ τη Γενικ Συνλευση, δια µυστικς ψηφοφορας κατ τα κατωτρω αναφερµενα.

7.2 Εντς δκα ηµερν απ της συγκροτσεως του νου Διοικητικο Συµβουλου σε σµα, κατπιν προσκλσεως του νου Προδρου, συνρχεται σε κοιν συνεδραση το παλαι και το νο Δ.Σ. και γνεται παρδοση και παραλαβ της διοκησης και των περιουσιακν στοιχεων της εταιρεας, συντασσοµνου πρωτοκλλου, το οποο καταχωρεται στο βιβλο πρακτικν του Δ.Σ. και υπογρφεται νοµµως.

7.3 Τα µλη του Διοικητικο Συµβουλου εναι αλληλεγγως υπεθυνα ναντι της Εταιρεας για τις τυχν ζηµες αυτς κατ την εκπλρωση των καθηκντων τους, εφ' σον η ζηµα προλθε εκ δλου βαρεας αµλειας. Τα μλη του Δ.Σ. δεν ευθνονται για αποφσεις που ελφθησαν σε θματα για τα οποα διαφνησαν και μειοψφισαν. Η διαφωνα βεβαιοται απ τα τηρηθντα πρακτικ του Συµβουλου.

7.4 Η θητεα του Προδρου και του 12 µελος Δ.Σ. εναι διετς .

ΑΡΘΡΟ 8ο: Σγκληση Διοικητικο Συµβουλου - Ηµερσια Διταξη

8.1 Το Δ.Σ. της Εταιρεας συγκαλεται απ τον Πρεδρο της Εταιρεας υποχρεωτικ τουλχιστον τρεις (3) φορς το χρνο. Η σγκληση του Δ.Σ. γνεται µε γραπτ πρσκληση του Προδρου, η οποα αποστλλεται δι' οιουδποτε δοκµου µσου σε λα τα µλη του Δ.Σ. τουλχιστον 20 ηµρες προ της ηµεροµηνας συνεδρισεως.

8.2 Το Δ.Σ. συγκαλεται σε ειδικ συνεδραση, εφσον τοτο ζητηθε εγγρφως απ πντε (5) τουλχιστον µλη του µε θµα : " Ανκληση Εκτελεστικς Επιτροπς". Στην περπτωση αυτ η απφαση γιαανκληση µη της Εκτελεστικς Επιτροπς λαµβνεται µε απλ πλειοψηφα, υπ τον ρο να εναι παρντα τουλχιστον 11 µλη του Δ.Σ. Σε λες τις λλες περιπτσεις εναι σε απαρτα και συνεδριζει εν παρευρσκονται επτ (7) τουλχιστον µλη.

8.3 Ηµερσια Διταξη συνεδρισεων του Δ.Σ.

Στην προαναφερθεσα γραπτ πρσκληση του Προδρου για την σγκληση συνεδρασης του Δ.Σ. αναγρφονται και λα τα θµατα της ηµερησας διταξης που πρκειται να συζητηθον, καθς και ο τπος, η ηµρα και η ρα συνεδρισεως. Υποχρεωτικς σε κθε συνεδραση του Δ.Σ. θα περιχεται στην ηµερησα διταξη ως θµα και η λογοδοσα της Εκτελεστικς Επιτροπς στο Δ.Σ. ως και η λογοδοσα του Ταµα για το χρονικ διστηµα που θα µεσολαβε απ την µα στην λλη συνεδραση του Δ.Σ. Στην περπτωση, κατ την οποα ζητηθε απ οποιοδποτε µλος του Δ.Σ., µσα στην κατωτρω αναφεροµνη προθεσµα, να περιληφθε ως θµα της ηµερησας διατξεως και η συζτηση της εκθσεως της Εξελεγκτικς Επιτροπς της διαχειρσεως του Σωµατεου, ο Πρεδρος εναι υποχρεωµνος να µεριµνσει , πως κατ την συνεδραση του Δ.Σ. εναι τοιµη και κθεση της Εξελεγκτικς Επιτροπς προς συζτηση.

Κθε µλος του Δ.Σ. µπορε να προτενει οποιοδποτε θµα προς συζτηση, εφ' σον δι' επιστολς του γνωστοποισει τοτο στον Πρεδρο και στα µλη του Δ.Σ. προ πντε (5) τουλχιστον ηµερν απ την ηµρα της συνεδρισεως και εφ' σον γνει αποδεκτ απ την πλειοψηφα των παρισταµνων µελν του Δ.Σ. κατ την συνεδραση.

Το Δ.Σ. ελγχει τα πεπραγµνα της Εκτελεστικς Επιτροπς και καθορζει το µελλοντικ ργο αυτς. Στον λεγχο των πεπραγµνων της Εκτελεστικς Επιτροπς δεν µετχουν και δεν χουν ψφο τα µλη της Εκτελεστικς Επιτροπς, τα οποα περιορζονται απλς στην ενηµρωση του Δ.Σ. και µνο σχετικ µε το ργο τους.

Η ψηφοφορα του Δ.Σ. εναι φανερ και γνεται µε ονοµαστικ κλση, πλην αν λλως ορζεται στο παρν.


ΑΡΘΡΟ 9ο: Καθκοντα και δραστηριτητες του Διοικητικο Συµβουλου


9.1 Ο καθορισµς γενικς στρατηγικς σε σχση µε ζητµατα που αφορον και υλοποιον τους σκοπος της Εταιρεας.

9.2 Η σνταξη και η εισγηση στην Γ.Σ. των εσωτερικν καννων λειτουργας της Εταιρεας, δια των οποων καθορζονται λεπτομερστατα τα δικαιματα και οι υποχρεσεις των μελν, ως και ο τρπος διεξαγωγς των εργασιν της Εταιρεας.

9.3 Η αρωγ με κθε τρπο αλλ και ο λεγχος των δημοσων πρξεων μελν της Ε.Ε.Ε.Θ που βρσκονται σε επσημα επιστημονικ και πολιτειακ ργανα, Ελληνικ, Ευρωπακ Διεθν, πως Επιτροπς του Υπουργεου Υγεας και του Κ.Ε.Σ.Υ., Επιτροπς εξετσεων εξειδκευσης, συμβολια επιλογς και κρσεως γιατρν κ.λ.π.

9.4 Η εισγηση τροποποισεων του Καταστατικο προς τη Γ.Σ.

9.5 Τη θση του Αντιπροδρου του Δ.Σ. καταλαµβνει το μλος του ΔΣ που συγκντρωσε τις περισστερες ψφους κατ τις αρχαιρεσες. Στην πρτη µετ την εκλογ του συνεδραση το Δ.Σ. εκλγει απ τα µλη του µε µυστικ ψηφοφορα το Γενικ Γραµµατα, τον Ταµα και δο ακµη µλη, που µαζ µε τον Πρεδρο και τον Αντιπρεδρο του Δ.Σ. αποτελον την Εκτελεστικ Επιτροπ.

Απ τα 2 αυτ μλη το να εναι υπεθυνο για θματα εκπαδευσης και ρευνας και συμμετχει στην Ακαδημα Ερευνας και Εκπαδευσης και το λλο για θματα προσπισης των επαγγελματικν συμφερντων των μελν της ΕΕΕΘ και συμμετχει στην αντστοιχη επιτροπ . Σε συνεργασα με τον Πρεδρο και τον Αντιπρεδρο του ΔΣ επεξεργζονται τα θματα της αρμοδιτητας των και υποβλλουν τις σχετικς εισηγσεις προς το Δ.Σ. και τη Γ.Σ.

9.6 Σε περπτωση παρατησης οποιουδποτε μλους της Εκτελεστικς επιτροπς (εκτς του προδρου), το Δ.Σ. εκλγει τον αντικατασττη του στην αμσως επμενη συνεδραση του. Σε περπτωση παρατησης του Προδρου, καθκοντα αναλαμβνει ο Αντιπρεδρος και προκηρσονται μεσα εκλογς για ανδειξη νου Προδρου.

9.7 Το Δ.Σ. αποφασζει µε απλ πλειοψηφα. Επ ισοψηφας επαναλαµβνεται η ψηφοφορα, οπτε, αν υπρχει και πλι ισοψηφα, υπερισχει η ψφος του Προδρου.

9.8 Το Δ.Σ. αποφασζει και επ παντς θµατος που προβλπεται απ τις σχετικς περ Σωµατεων µη κερδοσκοπικο χαρακτρος διατξεις.

ΑΡΘΡΟ 10ο


Μλος του Δ.Σ. που απουσιζει αδικαιολογτως σε τρες συνεχες συνεδρισεις, αντικαθσταται απ τον πρτο κατ σειρ επιλαχντα στις αρχαιρεσες.

ΑΡΘΡΟ 11ο : Υποχρεσεις και δικαιµατα Προδρου και Αντιπροδρου του Διοικητικο Συµβουλου.

11.1 Ο Πρεδρος του Σωµατεου, ο οποος εκλγεται απ τη Γενικ Συνλευση, πως κατωτρω, εκπροσωπε αυτ ενπιον των πολιτικν, διοικητικν και ποινικν δικαστηρων παντς βαθµο και δικαιοδοσας συµπεριλαµβανοµνων του Αρεου Πγου, του Συµβουλου Επικρατεας, του Ελεγκτικο Συνεδρου και του Ειδικο Συνταγµατικο Δ.ικαστηρου, ως και ενπιον κθε φορολογικς, διοικητικς κλπ αρχς . Επσης εκπροσωπε το Σωµατεο στις συναλλαγς του µε κθε φυσικ νοµικ πρσωπο ιδιωτικο δηµοσου δικαου, µε οργανισµος Τρπεζες κλπ, υπογρφων κθε απαρατητη και εξυπηρετοσα τους σκοπος του Σωµατεου αµφοτεροβαρ ετεροβαρ σµβαση. Συγκαλε δια του Γεν. Γραµµατως τα µλη του Σωµατεου σε Γενικ Συνλευση, τα µλη του Δ.Σ. και της Εκτελεστικς Επιτροπς εις συνεδρισεις, στις οποες προεδρεει, εντλλεται την πληρωµ των υπ του Δ.Σ. προπολογισθεισν ετησων δαπανν του Σωµατεου ως και των εκτκτων τοιοτων, διορζει και παει το υπαλληλικ προσωπικ του Σωµατεου, πλην του εισπρκτορος, ο οποος διορζεται και παεται απ τον Ταµα, φροντζει περ της ακριβος τηρσεως των διατξεων του καταστατικο και υπογρφει µετ του Γεν Γραµµατως τα πρακτικ των συνεδρισεων της Εκτελεστικς Επιτροπς και του Διοικητικο Συµβουλου. Ειδικς για την ανληψη πληρωµς υποχρεσεων του Σωµατεου µε πιστωτικος ττλους (επιταγς, συναλλαγµατικς κλπ) απαιτεται να υπογρφονται οι πιστωτικο αυτο ττλοι, εκτς απ τον Πρεδρο, και απ να λλο οποιοδποτε µλος του Δ.Σ., λλως δεν βαρνουν το Σωµατεο.

11.2. Ο Αντιπρεδρος αναπληρο τον Πρεδρο στα καθκοντα του, εφ' σον δηλωθε εγγρφως απ τον Πρεδρο τι πρκειται να απουσισει τι κωλεται να ασκσει τα καθκοντα του, προσδιορζοντας το χρνο της απουσας και τ του κωλµατος.

ΑΡΘΡΟ 12ο: Γενικς Γραµµατας (Γ.Γ.)

Ο Γενικς Γραµµατας διεκπεραινει κατ εντολ του Δ.Σ.την αλληλογραφα της Εταιρεας, τηρε τα αρχεα αυτς και τις σφραγδες, παραλαµβνει τα προς την Εταιρεα αποσταλντα γγραφα χειργραφα, κρατε πρωτκολλο, στο οποο καταγρφει µε αξοντα αριθµ τα εισερχµενα γγραφα, καθς και βιβλο των υπ αυτο συντασσοµνων πρακτικν του Δ.Σ. Συγκαλε, µε εντολ του Προδρου, τα µλη του Σωµατεου και τα µλη του Δ.Σ. και της Εκτελεστικς Επιτροπς προς συνεδρα. Επσης επιµελεται της τρησης του µητρου των µελν της Εταιρεας και του αρχεου των εργασιν αυτς.

ΑΡΘΡΟ 13ο: Ταµας

α.- Ο Ταµας ενεργε κθε εσπραξη και ανληψη χρηµτων κατατεθειµνωνσε οιονδποτε πιστωτικ οργανισµ Τρπεζα επ ονµατι και για λογαριασµ της Εταιρεας, ετε προσωπικς ετε δια εισπρκτορα εκλεγοµνου απ αυτν και υπ ευθνη του για κθε απ εκενον ενδεχµενη ζηµα. Ενεργε τηνεσπραξητηςετσιας συνδροµς απ κθε µλος της Εταιρεας.

β.- Εν κποιο µλος της Εταιρεας καθυστερε την καταβολ της συνδροµς του µχρι της 30ης Νοεµβρου ο Ταµας οφελει να προσκαλσει αυτ εγγρφως εντς του πρτου δεκαπενθηµρου του µηνς Δεκεµβρου προς εκπλρωση της υποχρεσεως του. Τα ονµατα των προσκληθντων προς καταβολ της εισφορς τους και µη συµµορφωθντων προς τοτο µελν µχρι της 25ης Δεκεµβρου αναγγλλει ο Ταµας προ της λξεως του τους στα μλη του Δ.Σ.

Κθε παρλειψη υπ του Ταµα των ανωτρω διατξεων αποκλεει την εκ νου εκλογ του ως τοιοτου. Οι παραλεψεις του Ταµα γνωστοποιονται απο τον Πρεδρο εις την πρτη γενοµνη Γενικ Συνλευση της Εταιρεας µετ απ την υπ του Προδρου διαπστωση των, ως νω, παραλεψεων.

γ.- Ο Ταµας τηρε τα προβλεπµενα υποχρεωτικς υπ του Φορολογικο Κδικα βιβλα και στοιχεα, εκδδει τις αναγκαες αποδεξεις απ το προς τοτο τηροµενο διπλτυπο βιβλο, κρατ τακτικ βιβλα εσδων και εξδων και βιβλο της περιουσας της Εταιρεας, λα υπογεγραµµνα απο τονεκστοτε Πρεδρο. Προβανει σε λες εν γνει τις εισπρξεις και σε λες τις µε εντολ του Προδρου πληρωµς, εναι δε προσωπικς υπεθυνος δια τα πεπιστευµνα εις αυτν, ως και για τις συνδροµς των µελν, των οποων την καθυστρηση δεν κανε γνωστ στο Διοικητικ Συµβολιο προ του τλους Δεκεµβρου.

δ.- Ο Ταµας εναι υποχρεωµνος να καταθτει οποιοδποτε ποσ της Εταιρεας εντς τριν ηµερν απ της εισπρξεως, σε λογαριασµ που θα ανογει επ' ονµατι της Εταιρεας σε αναγνωρισµνη στην Ελλδα Τρπεζα και θα κινεται απαραιττως µε δο υπογραφς, συγκεκριμνα την υπογραφ του Προδρου και του Ταµα. Με απφαση του Δ.Σ. δναται να γνει επωφελστερη τοποθτηση των χρηµτων. Ο Ταµας οφελει να συµµορφνεται προς τις εντολς του Προδρου και του Δ.Σ., λλως υποχρεοται ατοµικ στην αποκατσταση κθε θετικς και αποθετικς ζηµας της εταιρεας.

ε.- Ο Ταµας υποχρεοται να συντσσει κατ τος τον ισολογισµ της εταιρεας και να τον υποβλει προς γκριση στο Δ.Σ. σµφωνα µε τα προβλεπµενα απ τον νµο. Η υποβολ του ισολογισµο θα συνοδεεται και απ σχετικ κθεση ελγχου της Εξελεγκτικς Επιτροπς.

ΑΡΘΡΟ 14ο: Εκτελεστικ Επιτροπ : Συγκρτηση - Καθκοντα

14.1 Η Εκτελεστικ Επιτροπ εναι εξαµελς. Συγκροτεταιπως περιγρφεται παραπνω (ρθρο 9.5) και κτοτε τη συγκαλε και προεδρεει ο Πρεδρος του Δ.Σ. Η διρκειατηςθητεας της εναι διετς. Η Εκτελεστικ Επιτροπ συνεδριζει στην δρα της Εταιρεας τουλχιστον µα φορ κθε µνα. Οι αποφσεις λαµβνονται δια απλςπλειοψηφας των παρντων. Τσσερα µλη αποτελον απαρτα. Επ ισοψηφας υπερισχει η ψφος του Προδρου.

14.2 Ο κριος ρλος της Εκτελεστικς Επιτροπς εναι εισηγητικς προς το Δ.Σ. και διεκπεραιωτικς των αποφσεων αυτο.

14.3 Η Εκτελεστικ Επιτροπ χει τη δυναττητα να αποφασζει για επεγοντα σοβαρ θµατα, εφσον το επιβλλουν οι περιστσεις, χωρς την πρτερη γκριση του Δ.Σ. πντα, µως µσα στα γενικ πλασια του καταστατικο και των προηγομενων αποφσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. Ττοιου εδους αποφσεις της Εκτελεστικς Επιτροπς επικυρνονται απ τοΔ.Σ κατα την αμσως επμενη συνεδραση του. ταν υπρχει σχετικ ευχρεια χρνου, η Εκτελεστικ Επιτροπ ζητε την ποψη των µελν του Διοικητικο Συµβουλου, εκµεταλλευµενη λα τα σγχρονα µσα επικοινωνας.

ΑΡΘΡΟ 15ο: Γενικ Συνλευση

Η Γενικ Συνλευση εναι το αντατο ργανο της Εταιρεας και αποφασζον επ παντς εν γνει θµατος που προβλπεται απ το παρν και απ τις σχετικς περ σωµατεων µη κερδοσκοπικο χαρακτρος διατξεις του νµου, εκτς εκενων που χει αποκλειστικ αρµοδιτητα το Δ.Σ. ο Πρεδρος και ενδεικτικ αποφασζει για την αποδοχ αποβολ µελν, χει τη δυναττητα ανκλησης οιουδποτε αξιµατος (ακµα και του Προδρου), τροποποιε το καταστατικ, αναθτει οποιοδποτε ργο αποφασσει στο Δ.Σ., αποφασζει τη διλυση της Εταιρεας, ελγχει και εποπτεει τα ργανα της Διοικσεως, εκλγει τα ργανα της Διοικσεως, αποφασζει για την τχη της περιουσας της Εταιρεας κλπ.

15.1 Οι Γενικς Συνελεσεις των µελν της Εταιρεας εναι τακτικς και κτακτες.

Οι τακτικς γνονται µα φορ κθε χρνο και µσα στο πρτο τρµηνο εκστου τους.

Κατ την Τακτικ Γ.Σ. εκστου τους λογοδοτε το Δ.Σ. δια του Προδρου επ των πεπραγµνων του προηγουµνου τους. Αναγιγνσκεται ο απολογισµς και ο ισολογισµς της προηγοµενης διαχειριστικς περιδου και εγκρνεται ο προπολογισµς της νας. Αναγιγνσκεται η κθεση επ του ελγχου της διαχειρσεως της Εξελεγκτικς Επιτροπς. Ακολοθως η Γ.Σ. αποφανεται µε φανερ ψηφοφορα περ εγκρσεως µη της διαχειρσεως και των πεπραγµνων και απαλλσσει λα τα ργανα απ τις ευθνες τους καταλογζει ευθνες σ' αυτ.

15.2 Οι κτακτες Γενικς Συνελεσεις γνονται: α) οσκις το Διοικητικ Συµβολιο κρνει τοτο αναγκαο, β) το απαιτσει το 1/5 των τακτικν και ταµειακ τακτοποιηµνων µελν της Εταιρεαςµε γγραφη ατηση προς το Δ.Σ., στην οποα αναγρφεται και το προς συζτηση θµα γ) εν προκψει θμα διαγραφς πειθαρχικν κυρσεων μλους. Στη [β] περπτωση ο Πρεδρος του Δ.Σ. συγκαλε υποχρεωτικ κτακτη Γενικ Συνλευση εντς 15 ηµερν απ την ηµεροµηνα κατθεσης της ατησης των µελν στο Προεδρεο.

15.3 Χρη προσωρινο Προδρου της Γ.Σ. εκτελε ο Πρεδρος του Δ.Σ. µχρις του να ελεγχθε και να διαπιστωθε η απαρτα. Χρη Προδρου και Γραµµατα στις Γενικς Συνελεσεις εκτελον µλη του Σωµατεου τα οποα εκλγονται απ την Γενικ Συνλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο:Λψη αποφσεων Γενικς Συνλευσης

16.1 Οι αποφσεις τσο στις Τακτικς σο και στις κτακτες Γενικς Συνελεσεις πλην των εις το ρθρο 19 αναφεροµνων, λαµβνονται κατ' απλυτη πλειοψηφα των παρντων και εχντων δικαωµα ψφου τακτικν µελν, εφ’σον υπρχει η προβλεπμενη απ το νμο και το καταστατικ απαρτα.

16.2 Οι αποφσεις λαµβνονται δια φανερς ψηφοφορας και «δι' ανατσεως της χειρς», εκτς αν ρητ προβλπεται µυστικ ψηφοφορα απ το παρν καταστατικ στερα απ απφαση της Γ.Σ., µετ απ πρταση µλους της ταν πρκειται για προσωπικ θµα.

ΑΡΘΡΟ 17ο: Πρσκληση σε Γενικ Συνλευση

Οι προσκλσεις για Γ.Σ., οι οποες εναι γγραφες, απευθνονται σε λα τα μλη και γνονται απ τον Πρεδρο δια του Γεν. Γραµµατα με ταυτχρονη κοινοποηση στην ιστοσελδα της ΕΕΕΘ. Η πρσκληση αναφρει λεπτοµερς τον τπο και το χρνο της Συνεδρασης και τα θµατα ηµερσιας διταξης.

ΑΡΘΡΟ 18ο: Γενικ Συνλευση µε θµα «Τροποποηση του Καταστατικο» - Γενικ Συνλευση µε θµα «Διλυση της Εταιρεας».

Τροποποισεις του καταστατικο που προτενονται γραπτ στο Προεδρεο απ 20 τουλχιστον τακτικ µλη της Εταιρεας, συζητονται στη προσεχ Γενικ Συνλευση (τακτικ κτακτη). Η λψη απφασης για τροποποηση του καταστατικο απαιτε τη σγκλειση καταστατικς Γ.Σ. με παρουσα του ½ τουλχιστον των τακτικν και ταµειακς τακτοποιηµνων µελν και σε κθε περπτωση χι λιγτερων των 50 (πενντα). Οι αποφσεις λαμβνονται με πλειοψηφα των 3/4 των παρντων. Η δια ενισχυµνη απαρτα και πλειοψηφα απαιτεται και για απφαση διλυσης της Εταιρεας.

ΑΡΘΡΟ 19ο: Απαρτα Γενικς Συνλευσης.

Για να υπρξει απαρτα της Γ.Σ. και να ληφθον εγκρως αποφσεις απαιτεται παρουσα του 50% των τακτικν και ταµειακς τακτοποιηµνων µελν στην καθορισθεσα πρτη συνεδραση, λλως η συνεδραση επαναλαµβνεται σε καθορισµνο απ την αρχικ πρσκληση χρνο και τπο, χωρς να επδοση στα µλη και µε τα δια θµατα ηµερησας διταξης. Στην επαναληπτικ αυτ συνεδραση υπρχει απαρτα και λαµβνονται εγκρως αποφσεις εφ' σον παρσταται το 25% των τακτικν και ταµειακς τακτοποιηµνων µελν και σε κθε περπτωση τουλχιστον 30(τριντα) µλη.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 20ο:

Εναι δυνατ η ψηφοφορα και δι' αλληλογραφας δια την διενργεια αρχαιρεσιν στις αν διετα Γενικς Συνελεσεις για την ανδειξη των οργνων εκπροσπησης, διοκησης και ελγχου του Σωµατεου, καθς και για την κφραση της θσης των μελν σε σοβαρ και επεγοντα θματα και προβλματα του σωματεου.

ΑΡΘΡΟ 21ο:

21.1 Η Εκλογοαπολογιστικ Γενικ Συνλευση και η διενργεια αρχαιρεσιν πραγµατοποιεται αν διετα τον μνα Ιανουριο. Με το σστηµα της απλς αναλογικς εκλγονται ο Πρεδρος, το 12 µελς Δ.Σ. και η τριμελς Εξελεγκτικ Επιτροπ. Η θητεα λων των εκλεγντων εναι διετς. Τις αρχαιρεσες διενεργε το εν ενεργεα (απερχµενο) Δ.Σ., που εκτελε τα υπ του νµου και του παρντος καταστατικο προβλεπµενα καθκοντα εφορευτικς επιτροπς, χον νµιµη συγκρτηση και απαρτα µε παρντα τουλχιστον πντε µλη. Πρεδρος αυτς της Γ.Σ. ορζεται ο Πρεδρος της Εξελεκτικς Επιτροπς.

21.2 Τα µλη του Δ.Σ. εκλγονται µεταξ των τακτικν και ταµειακς τακτοποιηµνων µελν. Ψηφζουν τα ταµειακς τακτοποιηµνα τακτικ µλη.

21.3 Η εκλογ του Προδρου του Δ.Σ., ο οποος αποκαλεται και Πρεδρος της Εταιρεας, των µελν του Δ.Σ. και των µελν της Εξελεγκτικς Επιτροπς γνεται δια µυστικς ψηφοφορας δυναµνης να διεξαχθε και δι' αλληλογραφαςκαττα κατωτρωλεπτοµερςαναφερµενα.

Οι αρχαιρεσες για την ανδειξη των οργνων του Σωµατεου προκηρσσονται απ το εν ενεργεα Διοικητικ Συµβολιο να τουλχιστον τρµηνο πριν απ την λξη της θητεας του κατ τον ακλουθο τρπο:

α) το Δ.Σ. αποστλλει ταχυδροµικς σε λα τα τακτικ µλη του την προκρυξη για σγκληση εκλογοαπολογιστικς Γενικς Συνλευσης των µελν και διενργεια αρχαιρεσιν

β) μαζ µε την σχετικ προκρυξη αποστλλεται και ενηµερωτικ σηµεωµα στους χοντες οικονοµικς εκκρεµτητες µε το Σωµατεο και επισυνπτεται απαντητικ δελτριο, επ του οποου θα δηλοται η επιθυµα του µλους να συµµετχει ως υποψφιο για την εκλογ του σε οποιοδποτε ργανο εκπροσπησης, διοκησης και ελγχου του Σωµατεου

γ) Το απαντητικ δελτριο συµπληρωµνο κατ την επιθυµα του µλους για την υποψηφιτητα του πρπει να παραδδεται στη Γραμματεα εντς 30 ηµερν απ την αποστολ του. Η δλωση υποψηφιτητας µπορε να γνει εγγρφως και µε οποιοδποτε σγχρονο µσο επικοινωνας (ταχυδρομικ επιστολ, τηλεομοιοτυπα, τηλεγρφηµα, e mail κλπ).

Η επιβεβαωση υπ του ενδιαφεροµνου της γκαιρης παραδσεως στο Δ.Σ. της δηλσεως περ υποψηφιτητας του γνεται µε δικ του ευθνη.

Δηλσεις µη εγκαρως παραληφθεσες απ το Δ.Σ. δεν λαµβνονται υπ' ψη.

Η υποψηφιτητα για την εκλογ ως µλους της Εξελεγκτικς Επιτροπς αποκλεει την υποψηφιτητα για την θση του Προδρου για την θση µλους του Δ.Σ. Εναι µως δυνατ η υποψηφιτητα τακτικο µλους για την εκλογ του και για τη θση του Προδρου και για θση µλους του Δ.Σ.

Το εκτελον καθκοντα Εφορευτικς Επιτροπς Δ.Σ. αποστλλει, να τουλχιστον μνα πρν απ τη λξη της θητεας του ταχυδροµικς στα τακτικ µλη του: α) 3 διαφορετικο χρματος ενιαα ψηφοδλτια αν ργανο της Εταιρεας, τοι να ψηφοδλτιο που θα περιχει τα ονµατα των υποψηφων Προδρων του Δ.Σ., να ψηφοδλτιο µε τα ονµατα των υποψηφων µελν του Δ.Σ., και να ψηφοδλτιο µε τα ονµατα των υποψηφων µελν της Εξελεγκτικς Επιτροπς, 2) τον απολογισµ των πεπραγµνων της προηγομενης διετας, 3) τον ισολογισµ των δο προηγουµνων ετν, απ τον οποο θα προκπτει η οικονοµικ κατσταση του Σωµατεου, 4) την κθεση ελγχου της Εξελεγκτικς Επιτροπς, η οποα θα αναφρεται στην οικονοµικ διαχεριση των δο προηγουµνων ετν 5) τρες διαφορετικο χρματος φακλους (κατ αντιστοιχα προς τα ψηφοδλτια), οι οποοι θα χρησιµοποιηθον σε περπτωση που το µλος ψηφσει δι' αλληλογραφας.

ΑΡΘΡΟ 22ο

22.1 Διανμονται (ταχυδρομικς την ημρα των αρχαιρεσιν) 3 ψηφοδλτια: να για την εκλογ Προδρου, να για την εκλογ των μελν του Δ.Σ. και να για την Εξελεκτικ Επιτροπ. Κθε µλος χει δικαωµα να επιλξει με σταυρ δπλα απ το νομα των υποψηφων:

- Μχρι 12 υποψφιους για µλη του Δ.Σ.

- Μχρι 3 υποψφιους για Εξελεγκτικ Επιτροπ.

- να υποψφιο για Πρεδρο του Δ.Σ. της Εταιρεας

22.2 Η µυστικτητα της ψηφοφορας των αυτοπροσπως εµφανιζοµνων στον προκαθορισµνο χρο διενεργεας της ψηφοφορας θα επιτυγχνεται µε αποµονωµνο, κατ οποιοδποτε τρπο, χρο, τσι στε να µην εναι δυνατ σε τρτους, να ελγξουν τις ενργειες του εκλογα.

22.3 Η µυστικτητα των δι' αλληλογραφας ψηφιζντων θα επιτυγχνεται ως εξς: Το δι' αλληλογραφας ψηφζον µλος, αφο σηµεισει τους σταυρος δπλα στα ονµατα των υποψηφων της επιθυµας του επ των ενιαων ψηφοδελτων, εσωκλεει κθεψηφοδλτιο στον αντστοιχο φκελο, τον οποο κλενει ερµητικ και χωρς καµαεπ' αυτο σηµεωση. Στη συνχεια εσωκλεει τους 3 φακλους σε ναν µεγαλυτρου µεγθους φκελο, στον οποο και μνο θα αναγρφονται υποχρεωτικ τα στοιχεα του ψηφσαντος µλους (ως αποστολα) και ο οποος φκελλος αποστλλεται με συστημνη ταχυδρομικ επιστολ με ταχυμεταφορα (courier) στη Γραμματεα της ΕΕΕΘ. Οι ψφοι των δι' αλληλογραφας ψηφισντων θα λαµβνονται υπ' ψη εφ' σον οι επιστολς τους παραληφθον απ τη γραμματεα της ΕΕΕΘ 24 ρες πριν την ηµρα που θα χει προκαθοριστε για την διενργεια των αρχαιρεσιν. Δεν ισχει σε καμι περπτωση εξουσιοδτηση τρτου προσπου για μεταφορ επιστολικς ψφου, οτε πριν οτε κατ την ημρα διεξαγωγς των αρχαιρεσιν.

22.4 Η Γραµµατεα της Εταιρεας συγκεντρνει τις συστηµνες επιστολς ψηφοφορας και τις καταχωρε σε ειδικ κατλογο στον οποο σηµεινει δπλα στο νοµα του αποστολα - µλους εν χει χι το δικαωµα να ψηφσει. Τις συστηµνες αυτς επιστολς η Γραµµατεα τις φυλσσει σε ασφαλς µρος, πως ακριβς παραλφθηκαν, και τις παραδδει µαζ µε τον ειδικ, ως νω, κατλογο στην Εφορευτικ Επιτροπ (Δ.Σ.) την ηµρα των αρχαιρεσιν. Η Εφορευτικ Επιτροπ ανογει τους χοντες τα στοιχεα του αποστολα φακλους των δικαιουµνων ψφου και καταγρφει την υπρξη μη και των 3 εσωτερικνφακλων και ρχνει τους φακλους αυτος θικτους στην σφραγισµνη κλπη ,μαζ με τους φακλους των αυτοπροσπως ψηφιζντων. Μετ το πρας της διαδικασας ψηφοφορας, ο χρνος λξης της οποας καθορζεται και αναγρφεται στην προκρυξη των αρχαιρεσιν, και εφ' σον πασει η προσλευση ψηφοφρων η κλπη αποσφραγζεται και γνεται καταµτρηση απ την Εφορευτικ Επιτροπ των φακλων ο αριθµς των οποων πρπει να εναι σος µε το θροισµα των αυτοπροσπως και δι' αλληλογραφας ψηφισντων, πως αυτ το θροισµα θα προκπτει απ τους σχετικος καταλγους. Στην συνχεια ανογονται οι φκελοι και γνεται η καταµτρηση των ψφων, τηρουµνου προς τον σκοπ αυτ πνακα διαλογς και καταγραφς.

22.5 Ακολοθως ανακηρσσεται ο νος Πρεδρος, τα να µλη του Δ.Σ και τα να µλη της Εξελεγκτικς Επιτροπς, εφ' σον οι ψηφσαντες δεν εναι λιγτεροι του 50% των τακτικν και ταµειακς τακτοποιηµνων µελν λιγτεροι απ 50 (πενντα) σε κθε περπτωση. Εν δεν συμπληρωθε ο απαρατητος αριθμς ψηφισντων, επαναλαμβνονται οι αρχαιρεσες µε την προαναφερμενη διαδικασα µχρι να ψηφσουν τουλχιστον 50 (πενντα) µλη. Οι επιλαχντες υποψφιοι, κατ σειρ επιτυχας θα εναι οι αναπληρωτς και οι αντικατασττες των µελν του Δ.Σ., σε περπτωση που κποιο απ αυτ παραιτηθε χσει την ιδιτητα του. Το διο ισχει και γιατην Εξελεγκτικ Επιτροπ.

Η Εφορευτικ Επιτροπ συντσσει πρακτικ περ της εκλογς, της διαλογς των ψφων ανακηρξεως του προδρου, των επιτυχντων µελν του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικς Επιτροπς και καθορισµο της σειρς των επιλαχντων, το οποο υπογρφεται απ τα µλη της Εφορευτικς Επιτροπς και απ τον Πρεδρο της Γενικς Συνελεσεως, τα οποα θα παραδοθον στον νο Διοικητικ Συµβολιο µε απδειξη παραλαβς.

Εν δεν υπρχουνεπιλαχντες καιυπρξειανγκηαντικαταστσεως κποιου µλους, η εκλογ µλους του Δ.Σ. που θα αντικαταστσει εκενο που χασε την ιδιτητα αυτ, γνεται µε επαναληπτικ εκλογ για το συγκεκριµνο µλος µε την ανωτρω διαδικασα.

22.6 Πρεδρος του Δ.Σ. δεν µπορε να εκλεγε υποψφιος που συγκντρωσε λιγτερο απ το 40% τουλχιστον των ψηφισντων. Στην περπτωση αυτ γνεται επαναληπτικ εκλογ µεταξ των δο πρτων υποψηφων. Σε περπτωση ισοψηφας γνεται επαναληπτικ εκλογ µεταξ των ισοψηφισντων µε την δια ως νω διαδικασα. Στην επαναληπτικ εκλογ εκλγεται Πρεδρος µε απλ πλειοψηφα. Επ ισοψηφας µελν Δ.Σ. ενεργεται κλρωση µεταξ των ισοψηφισντων και αναδεικνονται κατ σειρν επιτυχας µλη Δ.Σ και επιλαχντες. Πρεδρος του Δ.Σ δεν μπορε να εκλεγε υποψφιος που δεν εθτευσε ενεργ τουλχιστον επ δο 2ετες στο Δ.Σ.

22.7 Η θητεα του Δ.Σ. εναι διετς. Η θητεα του Προδρου δεν μπορε να ξεπερνει τις δο (2) συνεχμενες διετες. Μπορε μως να παρεμβληθε παση μις διετας και ο ενδιαφερμενος να επανεκλεγε κατ τα παραπνω. Μπορε επσης να υποβλλει υποψηφιτητα σαν μλος του Δ.Σ. χωρς τον παραπνω περιορισμ. Για τα μλη του Δ.Σ. δεν υπρχουν οι παραπνω περιορισμο.

22.8 Τα νεοεκλεγντα ργανα (Πρεδρος, µλη του Δ.Σ., Εξελεγκτικ Επιτροπ) αναλαµβνουν καθκοντα εντς δεκαπντε (15) ηµερν απ την εκλογ τους, σε ηµεροµηνα κατ την οποα χει ορισθε κοιν συνεδραση και παρδοση -παραλαβ παλαιο και νου Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Επ ειδικν σοβαρν θεμτων και επειγουσν περιπτσεων εναι δυνατ με πρταση του Δ.Σ. 30 τουλχιστον τακτικν μελν του σωματεου, αντ της σγκλισης κτακτης Γενικς Συνλευσης να αποφασισθε η λψη αποφσεων μετ απ ψηφοφορα των μελν επ συγκεκριμνου ερωτματος ερωτημτων. Η διαδικασα που ακολουθεται στις περιπτσεις αυτς εναι η δια με τη διαδικασα διενργειας αρχαιρεσιν (ψηφοφορα αυτοπροσπως και δια αλληλογραφας).

ΑΡΘΡΟ 24ο: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24.1 Η Εξελεγκτικ Επιτροπ αποτελεται απ τρα (3) τακτικ µλη και δο (2) αναπληρωµατικ, τα οποα εκλγονται απ την Γ.Σ. εκ των τακτικν και ταµειακς τακτοποιηµνων µελν της Εταιρεας, κατ τις αρχαιρεσες για την ανδειξη του Δ.Σ. και µε την αυτ διαδικασα.

Τακτικο εναι οι πρτοι τρεις και αναπληρωτς οι δο επµενοι κατ σειρ επιτυχας, που καταλαµβνουν τις κενοµενες θσεις των τακτικν.

24.2 Η Εξελεγκτικ Επιτροπ εποπτεει και ελγχει την διαχεριση και γενικ την οικονοµικ κατσταση της Εταιρεας, τις πρξεις του Δ.Σ. και του Ταµα, ιδιατερα µλιστα επιβλπει αν αυτς συµφωνον µε τις διατξεις του Καταστατικο και τις αποφσεις της Γ.Σ. Δικαιοται να εξετζει τα γγραφα και τα βιβλα του Σωµατεου και να ζητε οποτεδποτε την επδειξη του περιεχοµνου του ταµεου. Συντσσει κθεση για τη διαχεριση του Δ.Σ. και την υποβλλει δια του Δ.Σ. στη Γενικ Συνλευση.

24.3 Η Εξελεγκτικ Επιτροπ κατ την πρτη µετ την εκλογ της συνεδραση, εκλγει τον Πρεδρο της, ο οποος και διευθνει τις εργασες της. Επσης τηρε βιβλο πρακτικν, στο οποο καταχωρονται τα πρακτικ , οι αποφσεις της, που αφορον στους διενεργοµενους ελγχους, αλλ και οι σχετικς της εκθσεις προς τη Γενικ Συνλευση. Η Εξελεγκτικ Επιτροπ αναφρεται περ των δραστηριοττων της µε κθεση της απευθυνµενη στην Γενικ Συνλευση δια του Δ.Σ..

Τα αποτελσµατα εξελγξεως οφελει να ανακοινσει η Εξελεγκτικ Επιτροπ και στο νο Δ.Σ. εγγρφως, οσκις της ζητηθε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΑΡΘΡΟ 25ο: Ακαδημα Σπουδν Εντατικς Θεραπεας

25.1. Για τη συστηματικ προθηση της εκπαδευσης και της ρευνας στο χρο της Εντατικς Θεραπεας ιδρεται «Ακαδημα Σπουδν Εντατικς Θεραπεας».

25.2. Η ακαδημα εναι πενταμελς και αποτελεται : α) απ τον εκστοτε Πρεδρο του Δ.Σ.της Εταιρεας, β)τον Αντιπρεδρο του Δ.Σ. της Εταιρεας , γ) τον υπεθυνο για θματα εκπαδευσης και ρευνας της Εκτελεστικς Επιτροπς του ΔΣ (ρθρο 9.5) δ) και 2 ακμη μλη της ΕΕΕΘ που ορζονται απ το ΔΣ.

Η θητεα της Ακαδημας εναι διετς.

25.3. Αμσως μετ την συγκρτηση του Δ.Σ. συγκροτεται το ργανο αυτ με πρσκληση που στλνεται απ τον Πρεδρο του Δ.Σ. της Εταιρεας.

25.4. Σκοπς της Ακαδημας εναι να μελετ τις υπρχουσες δυναττητες και συνθκες και υποβλλει λεπτομερ εισγηση για γκριση στο ΔΣ για το σνολο των εκπαιδευτικν και επιστημονικν δραστηριοττων της ΕΕΕΘ μσα στην επμενη διετα, για το εδος και το ποσ των προτεινμενων χρηματικν επθλων ερευνητικν υποτροφιν και τον τρπο απονομς τους σε μλη της εταιρεας, πως και για κθε θμα σχετικ με την προθηση της εκπαδευσης, της ρευνας και γενικ των σκοπν της Εταιρεας.

Για την καλτερη εξυπηρτηση των σκοπν αυτν μετ απ εισγηση της Ακαδημας και γκριση του Δ.Σ. καθορζονται οι διαδικασες με τις οποες δημιουργονται και λειτουργον ομδες εργασας (sections working groups) για συγκεκριμνα γνωστικ αντικεμενα.

Αρθρο 26ο:Eπιτροπ προσπισης των επαγγελματικν συμφερντων των μελν της ΕΕΕΘ

26.1. Για θματα προσπισης των επαγγελματικν συμφερντων των μελν της ΕΕΕΘ συστνεται Επιτροπ προσπισης των επαγγελματικν συμφερντων των μελν της ΕΕΕΘ

26.2.Η Επιτροπ εναι τριμελς και αποτελεται. : α) απ τονεκστοτε Πρεδρο του Δ.Σ.της Εταιρεας,β) τον Αντιπρεδρο του Δ.Σ. της Εταιρεας , γ) τον υπεθυνο για θματα προσπισης των επαγγελματικν συμφερντων των μελν της ΕΕΕΘτου ΔΣ

Η θητεα της Επιτροπς εναι διετς

26.3. Αμσως μετ την συγκρτησητου Δ.Σ. συγκροτεταιτο ργανο αυτ με πρσκληση που στλνεται απ τον Πρεδρο του Δ.Σ. της Εταιρεας.

26.4. Σκοπς της Επιτροπς εναιη προσπιση των επαγγελματικν συμφερντων των μελν της ΕΕΕΘ.

Σε συνεργασα με τον Πρεδρο και τον Αντιπρεδρο του ΔΣ επεξεργζονται τα θματα της αρμοδιτητας των και υποβλλουν τις σχετικς εισηγσεις προς το Δ.Σ. και τη Γ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 27ο: Προι της Εταιρεας εναι:

· Το δικαωμα απ τις εγγραφς των μελν

· Οι τακτικς και κτακτες συνδροµς των µελν της

· Τα σοδα απ την περιουσα της και τις εκδσεις επιστημονικν βιβλων και περιοδικν

· Το δικαωµα απ τις τις εγγραφς συνδρων και γενικτερα τα σοδα απ τις διφορες εκπαιδευτικς εκδηλσεις που διοργαννει η εταιρεα

· Τα σοδα απ δωρες, κληρονοµις, κληροδοσες, χορηγεες επιχορηγσεις και κθε λλο νµιµο σοδο.

Οι δωρες πσης φσεως θα εναι επνυµες και θα γνονται αποδεκτς µετ απ απφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 28ο: Συνδριο και λλες Επιστημονικς Εκδηλσεις

Η διοργνωση του Πανελληνου Συνεδρου της ΕΕΕΘ γνεται αν τος διετα, κατ προτμηση το μνα Οκτβριο. Οι ακριβες ημερομηνες και ο τπος που θα λβει χρα η διοργνωσ του επιλγεται απ το Δ.Σ. το οποο ορζεται ως η Οργανωτικ επιτροπ του Συνεδρου και χει την απλυτη ευθνη. Η Επιστημονικ επιτροπ του Συνεδρου ορζεται απ την Εκτελεστικ επιτροπ με σμφωνη γνμη των μελν του ΔΣ. Εναι καταστατικ υποχρωση της Οργανωτικς Επιτροπς του Συνεδρου και των λοιπν επιστημονικν οργνων της ΕΕΕΘ, να εξασφαλζεται η ευρτερη δυνατ και εγκυρτερη συμμετοχ ομιλητν με την απαιτομενη επιστημονικ δυναττητα. Ταυτχρονα το Πανελλνιο Συνδριο και οι Επιστημονικς Εκδηλσεις της ΕΕΕΘ χουν σκοπ να γνονται το βμα νων ικανν επιστημνων.

Εκτς του Πανελληνου Συνεδρου της ΕΕΕΘ και των λλων επιστημονικν εκδηλσεων που διοργαννονται με αποκλειστικ ευθνη της Εταιρεας, εναι δυνατ η συνδιοργνωση-συνχρηματοδτησηεπιστημονικν εκδηλσεων σε συνεργασα με λλους τοπικος φορες και Επιστημονικς Εταιρεες καθς και η χοργηση της αιγδας της ΕΕΕΘ σε εκδηλσεις λλων φορων σχετικν με θματα Εντατικς Θεραπεας. Οι ροι και οι προποθσεις συμμετοχς χοργησηςτης αιγδας της ΕΕΕΘ στις προαναφερμενες εκδηλσεις προκαθορζονται με απφαση του Δ.Σ. κατ την ναρξη της θητεας του.

ΑΡΘΡΟ 29ο: Σφραγδα της Εταιρεας.


Η Εταιρεα χει σφραγδα κυκλικ που στην περιφρεια της γρφεται η επωνυµα της Εταιρεας και το τος ιδρσεως "1984", στο µσον δε χει απεικνιση καρδας και πνευµνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30ο

Η παροσα Εταιρεα διπεται απ τις διατξεις του παρντος, τις σχετικς διατξεις των ρθρων 78 - 106 Αστικο Κδικα και του Εισηγητικο αυτο Νµου, του Ν. 281/1914 "περ Σωµατεων" και της εν γνει Σωµατειακς νοµοθεσας.

Θεωρονται επσης αυτοµτως ενσωµατωµνες τυχν µλλουσες διατξειςτου αρµοδου Υπουργεου των αρµοδων Υπουργεων, ετε µε την µορφ νµων, ετε µε την µορφ εγκυκλων αναφερµενες στην λειτουργα των Σωµατεων.

Αθνα 12-4-2006

Για το Σωµατεο

Ο Πρεδρος του Δ.Σ. / Η Γενικ Γραµµατας

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ / ΝΙΝΑ ΜΑΓΚΙΝΑ


Copyright 2015 ....
64, . .: 115 28
. - Fax : 210-7754400 / e-mail:hsicm@otenet.gr